Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Dierenpension Mobomax:
De instelling die de verzorging van het onder te brengen dier verzorgt voor de eigenaar of diens gemachtigde voor een
bepaalde tijd.

b) De pensionhoudster:
De vertegenwoordigster van dierenpension Mobomax.

c) De eigenaar:
De eigenaar van het in Mobomax onder te brengen dier of diens gemachtigde.

Artikel 2: Geldigheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mobomax aangegane pensionovereenkomsten.

Artikel 3: De overeenkomst
a) De eigenaar geeft door het onderbrengen van zijn/haar dier in het pension, volmacht aan de pensionhoudster, die
deze volmacht aanneemt
om (gedurende het verblijf van het dier in Mobomax) als een goed pensionhoudster te handelen.
Bij eventuele medische verwikkelingen zal de pensionhoudster in overleg met de aan het pension verbonden dierenarts
besluiten over eventuele behandeling van het dier.
Hiervoor gemaakte onkosten komen voor rekening van de eigenaar.

b) Het dier dient gebracht/gehaald te worden op de daartoe vastgestelde tijden, tenzij anders met de pensionhoudster
overeengekomen is.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
Partijen komen overeen dat de pensionhoudster ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade
en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier, met uitzondering van gevallen
waarin sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de pensionhoudster.

Artikel 5: Loopsheid
In principe plaatsen wij geen teven die loops zijn of loops dreigen te worden. De reden hiervan is de onrust die dit bij
de reuen teweegbrengt en in geval van een “stille loopsheid” zijn wij niet aansprakelijk als de teef ongezien gedekt zou
worden en/of puppies verwacht.
Let op dat een loopsheid ook een maand eerder of een maand later dan gepland kan beginnen.
Door middel van een preventieve behandeling is het eventueel wel mogelijk om uw teefje in ons pension
te plaatsen. Raadpleeg hiervoor uw dierenarts, minimaal 4 weken voor de reservering.

Artikel 6: Reservering
Reserveringen voor een verblijf van het dier in Mobomax kunnen enkel gedaan worden in schriftelijke vorm.
Op onze website is een invulformulier beschikbaar dat gemakkelijk in te vullen is.
Alle opties kunt u aanvinken.
Mocht u liever de reservering per email doen, is dat uiteraard ook mogelijk, wij vragen u echter om een leesbevestiging
mee te sturen zodat u ook zeker weet dat uw email door ons gelezen is.

Een reservering per briefpost is uiteraard ook mogelijk.

Wij zullen dan spoedig met u contact opnemen.
Annulering is ook enkel mogelijk in schriftelijke vorm. Houd daar a.u.b. rekening mee.

Annulering
Annuleringen worden alleen geaccepteerd via mail of schriftelijk !
Telefonische annuleringen kunnen wij NIET accepteren.
Indien en reservering ongedaan wordt gemaakt 30 dagen voor de overeengekomen aanvang van de eerste
brengdag van het verblijf van het gastdier, is de klant aan het dierenpension de helft van de reserveringssom verschuldigd. Binnen 14 dagen voor de overeengekomen aanvang van de eerste brengdag van het verblijf van het gastdier is de klant aan het dierenpension het hele bedrag van de reserveringssom verschuldigd.

Uitzondering hierop is het overlijden van het gastdier.

Betaling
a) Wordt het dier eerder opgehaald dan op de afgesproken datum, dan zal het restbedrag niet in mindering worden
gebracht op het vastgelegde eindbedrag.

a1) betalingsconditie:  BETALEN PER OMGAANDE

b) De eigenaar is de kosten, van eventuele medische behandeling(en) of inenting(en) van het dier verschuldigd aan de
pensionhoudster.
De verschuldigde kosten moeten voldaan worden bij het afhalen van het dier, tenzij anders is overeengekomen met de
pensionhoudster.

c) Bij niet betaling van de hiervoor omschreven kosten, welke ten laste komen van de eigenaar zal de pensionhoudster de
eigenaar eenmaal schriftelijk in gebreke stellen.
Bij niet betalen binnen de gestelde termijn verbeurt de eigenaar een boete van 50% van het openstaande bedrag aan de
pensionhoudster.
De eventuele invorderingskosten van het openstaand bedrag en/of boetebedrag komen voor rekening van de eigenaar.

Artikel 7: Inentingen
Voor het verblijf van een dier in Mobomax zijn de volgende inentingen verplicht:

Voor de hond (wettelijk) Hondenziekte, niet ouder dan 2 jaar en tenminste 2 weken voor de aanvang van het verblijf.­
Parvo en Kennelhoest (bordetella nr. 8 in het inentingsboekje); Pneumodog: niet ouder dan 1 jaar en niet jonger dan
3 weken voor de aanvang van het verblijf of: Intrac (neusenting) niet ouder dan 1 jaar en niet jonger dan 3 dagen voor de
aanvang van het verblijf.
Nobivac kc mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

Artikel 8: Het ophalen van het dier
a) Het dier zal worden opgehaald door de eigenaar of gemachtigde op de tussen de eigenaar en de pensionhoudster
overeengekomen ophaaldatum, op de daarvoor vastgestelde tijden.
Wij hopen dat deze tijden gerespecteerd worden.
Graag telefonisch contact bij verandering van de ophaaltijd!
Bij aanvang van de dag volgend op deze datum zal de pension overeenkomst beëindigd zijn.

b) Indien de eigenaar of diens gemachtigde het dier niet bij de pensionhoudster heeft opgehaald na het verstrijken van
de overeengekomen pensiontermijn is de pensionhoudster genoodzaakt het dier onder te brengen in een dierenasiel.
De gemaakte kosten hiervoor zullen voor rekening van de eigenaar zijn.